Програма

Художній музей ім.Г.Галагана
вул. Музейна, 6
Чер­ні­гів­ський міський відділ дер­жав­ної реє­стра­ції актів цивіль­но­го стану
вул. Пушкіна, 15
Чер­ні­гів­ська дитяча художня школа
вул. Гонча, 33
Чер­ні­гів­ський літе­ра­тур­но-мемо­рі­аль­ний музей-запо­від­ник М.Коцюбинського
вул, Коцю­бин­сько­го, 3
Музей суча­сно­го мисте­цтва Пласт-Арт
вул. Музейна, 6
11:00–13:00

Вітальна кава;

Музична програма
Vlad Kovalevsky

13:00–14:00

Від­кри­т­тя фестивалю;

Вступне слово, пре­зен­та­ція спіль­но­ти Chernihiv Monumentalism

14:15–15:00

Доповідь по двом кейсам від­нов­ле­н­ня мону­мен­таль­них робіт Ади Рибачук
та Воло­ди­ми­ра Мельниченка

Інга Леві, худо­жни­ця, кура­тор­ка від­нов­лю­валь­них робіт на фонтані “Зорі та сузір’я” та на Київ­сько­му цен­траль­но­му авто­вок­за­лі (Київ)

15:30–16:30

Пре­зен­та­ція архі­те­ктур­но­го ансамблю РАЦСу;

Музична програма (ХМГ)
Nikita Requiem

17:00–19:00

Пре­зен­та­ція осві­тньої програми у Чер­ні­гів­ський художній школі;

Зна­йом­ство з чер­ні­гів­ськи­ми художниками-монументалістами
(Тетяна Федо­ри­тен­ко, Феодосій Міщенко, Віталій Омельяненко)
та гостями фестивалю
(Олена Кіслих, Андрій Дави­ден­ко, Світлана Гриб, Марина Левченко, Марина Гандиш)

Музична програма (ХМГ)
Oleg Deluxe (Druzhbaunity)
Bardo (Druzhbaunity)

20:00–22:00

Показ доку­мен­таль­ної стрічки “Шелест кроків”;

Пре­зен­та­ція рестав­ра­ції мозаїк Київ­сько­го автовокзала
Ксенія Кравцова, режи­сер­ка, спів­за­снов­ни­ця фонду збе­ре­же­н­ня куль­тур­ної спадщини Ади Рибачук та Воло­ди­ми­ра Мель­ни­чен­ка (АРВМ) (Київ)

10:30–11:30

Пре­зен­та­ція книжки “Ukraine: Art for Architecture”
DOM Publishers, 2020
Поліна Байцим, істо­ри­ки­ня, кура­тор­ка (Київ)

10:30–16:30

Початок роботи арт-май­­да­н­чи­­ка фестивалю;

Ство­ре­н­ня мону­мен­таль­них об’єктів для Монумент-саду
Олена Кіслих (Київ);

Актив­но­сті від май­стер­ні “Лісова 3” (Ірпінь), ГО “Еко Місто” (Чернігів);

Пре­зен­та­ція май­стер­ні художника-монументаліста
Сергій Тонканов

12:00–13:00

Пре­зен­та­ція діяль­но­сті іні­ці­а­ти­ви ДЕ НЕ ДЕ з вивчення та збе­ре­же­н­ня мону­­ме­н­та­ль­но-деко­­ра­­ти­в­но­­го мисте­цтва в Україні.
Женя Моляр, мисте­цтво­зна­ви­ця (Київ), Леонід Марущак, історик (Вінниця)

13:15–14:00

Пре­зен­та­ція бібліо­те­ки Сhernihiv Мonumentalism
Дмитро Сіліч, кра­є­зна­вець, жур­на­ліст (Чернігів)

14:00–15:30

Перерва

14:00–15:30

Музична програма
Cloudj

15:30–17:00

Пре­зен­та­ція панно Галини Севрук “Давній Чернігів”;

Пре­зен­та­ція проєкту “60. Втрачені скарби” укра­їн­ська ані­ма­цій­на асо­ці­а­ція УАнімА, кура­тор­ка Софія Розуменко

17:00–18:00

Показ фільму “Шіст­де­ся­тни­ця Галина Севрук”
Лариса Колосова, режи­сер­ка теле­ка­на­лу “Глас”
Наталія Кова­лен­ко, Сце­на­рис­тка теле­ка­на­лу “Глас” (Київ)

18:00–20:00

Choborops aka Dubmasta & Boochyaman DJ set (Київ)

19:00–20:30

Пре­зен­та­ція проєкту “Криниця” до 100-річчя від дня наро­дже­н­ня худо­жни­ка І‑В.Задорожного
Музичний пер­фор­манс — Федір Ткачов

21:00–22:00

Foa Hoka live performance & DJ set
(Чернігів)

22:30–00:00

Кіно­по­каз “Тіні забутих предків”

10:00–10:45

Лекція “Пра­кти­чний досвід збе­ре­же­н­ня куль­тур­ної спадщини”
Данило Гурін, рестав­ра­тор, спів­за­снов­ник рестав­ра­цій­ної май­стер­ні “Gurin brothers” (Київ);

Лекція “Між­на­ро­дний досвід збе­ре­же­н­ня куль­тур­ної спадщини”
Марія Бори­сен­ко, худо­­жни­­ця-реста­в­ра­­то­р­ка, мисте­цтво­зна­ви­ця (Київ)

10:00–16:00

Про­дов­же­н­ня арт-май­­да­н­чи­­ка Монумент-Саду

11:00–12:00

Пре­зен­та­ція досвіду про­ве­де­н­ня сим­по­зі­у­му сучасної скуль­пту­ри в м. Біла Церква
BOORYAK Curatorial Team
Анна Ледєнєва, Валерія Голо­ско­ко­ва, Ольга Гуріна (Київ)

12:15–14:00

Зустріч з чер­ні­гів­ськи­ми худо­­жни­­ка­­ми-мону­­ме­н­та­­лі­­ста­­ми у просторі музею Дис­ку­сій­на платформа 

Ігор Кон­дра­тьєв, доктор істо­ри­чних наук, доцент, професор. 

Сергій Лаєв­ський, директор Чер­ні­гів­сько­го істо­ри­чно­го музею імені В. В. Тарновського. 

Олена Колесник, доктор куль­ту­ро­ло­гії, доцент, професор кафедри філо­со­фії та куль­ту­ро­ло­гії Націо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Чер­ні­гів­ський кол­ле­гі­ум» ім. Т.Г. Шевченка 

Віктор Величко, мисте­цтво­зна­вець, член УТОПІК (Укра­їн­ське това­ри­ство охорони пам’яток історії і культури)

14:00–15:30

Перерва

14:00–15:30

Музична програма
Kaif‑C

15:30–16:45

Автор­ська екс­кур­сія від огра­ні­за­то­рів фести­ва­лю “Пере­зван­та­же­н­ня”;

Пре­зен­та­ція каталогу фестивалю

Олена Загре­бі­на, про­грам­на дире­ктор­ка фестивалю 

Тетяна Сухова, худо­жни­ця — про­є­ктан­тка, кон­суль­тан­тка вистав­ко­вої частини 

Влад Бойко, гра­фі­чний дизайнер 

Юрій Ткач, директор Худо­жньо­го музею Галагана (Чернігів)

17:00–19:30

Екс­кур­сія містом та моза­ї­чни­ми панно, пре­зен­та­ція тури­сти­чної карти.
Тетяна Сухова, художниця-проєктантка,
Тетяна Федо­ри­тен­ко, художниця,
Олена Загре­бі­на, худо­жни­ця (Чернігів)

Музична програма (ХМГ)
Ailin (Druzhbaunity)
Dana Dee (Druzhbaunity)

20:00–21:00

Пре­зен­та­ція Монумент-саду
Олена Кіслих, Андрій Дави­ден­ко (Київ) Марина Гандиш (Чернігів) Світлана Гриб, Сергій Спіжов (Ірпінь) Марина Левченко (Львів)

20:00–22:00

Музична програма
Keio